El Basoto ~ aukció!
2 ONLINE FELHASZNÁLÓ | júl 23, 2024 06:52:56
Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az aukciós oldal (továbbiakban: aukciós oldal) az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

A aukciós oldal személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhetÅ‘. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk még kaotikusabbá tételére és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak. Az aukciós oldal a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngészÅ‘ típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett "cookie"-kat (magyarul: sütiket) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészÅ‘programról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merev-lemezére kerülnek, abból a célból, hogy a késÅ‘bbiekben segítsék az oldalhoz történÅ‘ könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógéprÅ‘l, illetve a böngészÅ‘n keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát. A weboldal üzemeltetÅ‘je és karbantartója Kovács Balázs (7744 Ellend, PetÅ‘fi S. u. 58.).

Az aukciós oldal az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre értelmes jogszabály kötelezi. Az aukciós oldal a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerzÅ‘déssel jogosított adatkezelÅ‘k/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett elÅ‘zetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

Az aukciós oldal a személyes adatok szabályos kezelését megfelelÅ‘ technikai eszközök és szervezési intézkedések, belsÅ‘ szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Az aukciós oldal fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során. Az aukciós oldal csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, az aukciós oldal haladéktalanul, de legkésÅ‘bb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az aukciós oldal haladéktalanul, de legkésÅ‘bb a kérelem kézhezvételét követÅ‘ 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítésérÅ‘l, módosításáról vagy törlésérÅ‘l.

Ha az érintett megítélése szerint az aukciós oldal jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az aukciós oldal a tiltakozást - az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett - haladéktalanul, de legkésÅ‘bb a kérelem kézhezvételét követÅ‘ 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményérÅ‘l a kérelmezÅ‘t írásban tájékoztatja. Ha az aukciós oldal a határidÅ‘t elmulasztja, vagy nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a FÅ‘városi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az aukciós oldal az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a aukcio@diobelkiado.hu e-mail címen, valamint a 7744 Ellend, PetÅ‘fi S. u. 58. postacímen fogadja.

Tájékoztatásunk a következÅ‘ jogszabályokon alapul:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történÅ‘ védelmérÅ‘l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérÅ‘l (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységrÅ‘l szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggÅ‘ szolgáltatások egyes kérdéseirÅ‘l szóló 2001. évi CVIII. törvény.